Chiromissie, -visie & -strategie

Chiromissie, -visie & -strategie

De Chiro: met meer dan 115.000 leden zijn we de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

Chiromissie

De Chiro wil op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bij elkaar brengen. We willen daarbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en de wereld.

De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Chirovisie

De Chirodroom

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken daarvoor met onze Chiromethoden: de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode.

Chirowaarden en Chiromethoden

De Chirowaarden en -methoden staan dus centraal in de Chirovisie. Je zou ze daarom de 'pilaren' van de Chiro kunnen noemen. Onze Chirowaarden zijn de zaken die we belangrijk vinden en de Chiromethoden zijn de manieren waarop we onze Chirodroom willen waarmaken.

De Chirowaarden en de Chiromethoden zijn dus een poging om onze Chiromissie te vertalen naar een Chirovisie. Het zijn onze kernwaarden.

Onze strategie

Als koepelorganisatie wil Chirojeugd Vlaanderen haar missie waarmaken door Chirogroepen te ondersteunen. Dat doen we door met de hele kaderwerking onze groepen allerlei diensten aan te bieden, door hen op maat te begeleiden wanneer een extra steuntje nodig is en door leiding te vormen.

Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met haar leden, leiding en kaderleiding vorm aan het pedagogisch project Chiro. Daarom komen we op een aantal fora op voor de belangen van het jeugdwerk en van alle kinderen en jongeren in onze samenleving.

Visieteksten

De Chirovisie bestaat dus uit de Chirowaarden en de Chiromethoden. Dat is al heel wat, maar voor concrete thema's die kinderen, jongeren en de jeugdbeweging aanbelangen, is dat niet voldoende als leidraad. Voor zulke thema's schrijven we visieteksten. Die visieteksten geven zo goed mogelijk weer waar we als Chiro voor staan. Ze zijn gebundeld in 'De Chirovisie'. Dat is geen onveranderlijke bundel, integendeel. Visieteksten worden regelmatig bijgesteld en geactualiseerd of er worden nieuwe visieteksten geschreven. De Chiro is immers een organisatie die continu in beweging is.

Beleidsnota

Voor de beleidsperiode van 2022 - 2025 schreven we een beleidsnota met strategische doelstellingen in de volgende zes thema's:

  1. Vrijwilligers
  2. Dienstverlening
  3. Ondersteuning en begeleiding
  4. Spelen
  5. Bouwen aan de samenleving vanuit de Chirodroom
  6. Vorming

Elk van die strategische doelstellingen wordt vertaald naar concrete acties en indicatoren. Diversiteit en communicatie zijn de twee rode draden door die acties.