Back to top

Bivakplaatsen

6 

  

Waar ga je een bivakplaats zoeken?

 • Je kiest een streek uit.
 • Je surft naar www.opkamp.be en je kiest: een tentengrond, een gebouw in Wallonië of een gebouw in Vlaanderen.
 • Je zoekt de adressen van de bivakplaatsen die je interessant lijken.
 • Je neemt telefonisch contact op met de eigenaar of de boekingscentrale en vraagt of de gewenste periode nog vrij is en informeert naar de grootte van het huis, de prijs en de reserveringsvoorwaarden.
 • Krijg je op die vragen een bevredigend antwoord, dan kun je een kijkje gaan nemen.
 • De tentengrond die je wou niet gevonden via de website (www.opkamp.be)?  Spring in je auto en doorkruis het Belgische land op zoek naar de ideale bivakplaats.  Zoek de eigenaar en vraag of je daar op bivak mag komen.  Zo simpel?  Ja, als de eigenaar zijn weide niet meer dan 75 dagen (in Vlaanderen) of 60 dagen (in Wallonië) verhuurt (aan niet-commerciële verenigingen of organisaties), hoeft hij geen enkele vergunning te hebben voor het verhuren van de kampeergrond.

Je legt een bivakplaats nooit vast zonder ze te bezoeken!  En je maakt altijd een contract!

(naar boven)

Aandachtspunten bij het vastleggen van een bivakplaats

 • leg een bivakplaats niet te lang op voorhand vast.  Het heeft weinig zin een huis of terrein drie of meer jaren vooraf vast te leggen. De bivakplaats kan in enkele jaren immers sterk vervallen. Bovendien kan de situatie en de nood van je groep ook veranderen op drie jaar tijd.
 • Kies een veilige bivakplaats!

Een veilige bivakplaats?

 • Kan iedereen bij gevaar de ruimtes snel verlaten? Let daarbij op steile houten trappen, aanwezigheid van nooduitgangen, enz.
 • Kijk naar de omgeving van de bivakplaats. Ligt ze niet te dicht bij een druk verkeerspunt, een spoorweg, enz.?
 • Is het bivakterrein zelf veilig: afvoerputten met onveilige deksels, afbakening van het terrein, enz.?
 • Let op de elektriciteitsvoorzieningen. Meer en meer Chirogroepen nemen steeds meer elektrische toestellen mee: koelkasten, diepvriezers, stevige geluidsinstallaties, enz. Veel bivakplaatsen hebben daarvoor niet de geschikte voorzieningen, met overbelasting van het net tot gevolg. Kijk ook na of de elektriciteitsleidingen veilig zijn.
 • Ga na of er brandblusapparaten aanwezig zijn.

Durf een bivakplaats te weigeren als ze onveilig blijkt te zijn!

Let speciaal op

de KEUKEN!

 • De gasvuren moeten voldoende beveiligd zijn.
 • Gasflessen moeten buiten of in een afgesloten ruimte staan.
 • Het aanwezige materiaal moet net zijn.
 • Er moet een voorziening voor drinkbaar water aanwezig zijn in de keuken. Indien het water niet rechtstreeks van de waterleiding wordt genomen, maar wordt opgepompt uit een eigen bron, moet de kamphuiseigenaar je een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het water drinkbaar is.

De SLAAPRUIMTE

 • Bij brand moet je de slaapruimte(s) vlot kunnen verlaten.
 • Er moeten twee evacuatiewegen zijn die niet te dicht bij elkaar liggen. Als evacuatieweg gelden ook : een stevige trap of ladder, en ramen die door de kinderen kunnen geopend worden.
 • Leg niet te veel personen in één ruimte.
 • Voor elke deelnemer is er ook ruimte nodig voor een koffer en persoonlijk materiaal.
 • Als er bedden aanwezig zijn, kijk dan ook naar de staat van de bedden. Zijn de matrassen wel degelijk en staat het bed nog stevig op poten? Hebben de matrassen allemaal een matrasbeschermer? Nee, vraag dit dan aan de bivakeigenaar.
 • Verplicht jullie leden ook om een laken en kussensloop te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat alles netjes blijft, ook voor de mensen die na jullie op bivak komen.
 • Veel bivakplaatsen hebben geen bedden, maar zijn wel net en veilig. Kies liever zo’n bivakplaats dan één waar de slaapruimtes in één dag zwijnestallen worden. Je brengt dan zelf matrasjes mee om op te slapen.

(naar boven)

Een Erkende of niet-Erkende bivakplaats?

Een erkende kampplaats voldoet aan een aantal basisnormen op vlak van veiligheid en hygiëne.  Ze zijn gecheckt door Toerisme Vlaanderen en kunnen met dat attest subsidies aanvragen bij de Afdeling jeugd.  Bivakplaatsen die vaak verhuren zijn ook verplicht om zo’n erkenning te hebben. 

Toch zijn er heel wat (kleinere) kampplaatsen die niet erkend zijn.  Omdat ze de administratieve last niet willen dragen, omdat ze niet aan de minimumcapaciteit geraken, omdat ze niet genoeg overnachtingen per jaar hebben, …  In de meeste gevallen gaat het om jeugdlokalen.  Deze zijn ook niet verplicht om zich te laten erkennen.
Niet erkenning, betekent dus niet per se dat ze onveilig of onhygiënisch zijn!
Opgelet: dit geldt enkel in Vlaanderen en voor bivakhuizen!
Meer info vind je bij het Centrum voor Jeugdtoerisme www.cjt.be

Wat mag je nu verwachten van een “erkend jeugdverblijfcentrum” of bivakhuis?

Het bivakhuis voldoet aan een aantal minimumvoorwaarden.

 • Jeugdwerkgroepen krijgen een lagere prijscategorie dan andere groepen.
 • Jeugdwerkgroepen mogen 6 maanden vroeger boeken dan andere groepen.
 • Ze voldoen aan de brandveiligheidsnormen
 • Ze voldoen aan de minimale hygiënenormen
 • 70 % van de overnachtingen gebeuren door jongeren (<26 jaar)

De erkende “jeugdverblijfcentra” worden ingedeeld in type A, type B en type C, afhankelijk van de mate van comfort.
Type A zijn centra met een eenvoudig basiscomfort zonder bedden
Type B heeft wel bedden en bijvoorbeeld ook een ingerichte keuken
Type C zijn centra met een degelijk comfort, voldoende werklokalen (vb. voor vorming) en een uitgebreidere keuken.

Let op! Niet alle bivakhuizen of jeugdbewegingslokalen kunnen erkend worden:

 • Je moet bijvoorbeeld minstens 40 slaapplaatsenvoorzien.
 • Je moet minstens open zijn in juli en augustus.
 • Je moet minstens 1000 overnachtingen per jaar hebben.

Dat wil dus niet altijd zeggen dat ze een slechte kwaliteit hebben of niet mogen verhuren!

Plaatsbezoek is altijd nodig! Zo kun je met je eigen ogen zien of het bivakhuis aan je verwachtingen voldoet. Verder kun je ook best het gastenboek bij de bivakplaats op www.jeugdverblijven.be raadplegen. Zo kun je ervaringen van andere groepen met dit huis bekijken.

Erkend = Kwaliteitsgarantie voor hygiëne en brandveiligheid.
Niet-erkend = Niet zeker of ze aan deze kwaliteitsgarantie voldoen, maar ook niet zeker dat het niet zo is. Je checkt dus beter eens vooraf.

Meer info bij het Centrum voor Jeugdtoerisme op www.cjt.be

(naar boven)

Het contract van de bivakplaats!

Maak altijd een degelijk SCHRIFTELIJK huurcontract op!

Als huurder van een bivakplaats en bivakterrein heb je er alle belang bij een degelijke huurovereenkomst af te sluiten. Bij moeilijkheden is het de basis waarop je kunt terugvallen om je rechten te verdedigen. In die overeenkomst staan de afspraken over prijs en data, en over de rechten en plichten van de bivakeigenaar en jullie, als groep.

Enkele tips:
 • Stel ALTIJD een schriftelijke huurovereenkomst op, ook voor een gewone weide
 • Een degelijk huurcontract vermeldt minstens de datum, de prijs, de rechten en plichten van beide partijen
 • Ook handig om te weten is wat je als groep verplicht bent als je annuleert, hoeveel de energiekosten bedragen, enz.
 • Teken nooit een contract voor je de bivakplaats gezien hebt! 

Gebruik de modelhuurovereenkomst (Nederlands, Frans, Duits) wanneer je je bivakplaats vastlegt.  Vul ze gerust aan met andere afspraken (water brengen, annulatiekosten, ...) die je met de bivakeigenaar maakt.
Voor de eenvoudigste weide moet je dus ook een huurovereenkomst laten maken, in het belang van jullie groep en om tenten te kunnen ontlenen.

LET OP! Een huurovereenkomst afsluiten is niet hetzelfde als een optie nemen op een bivakhuis. Zolang er geen overeenkomst ondertekend is, is er geen verplichting. Een schriftelijke bestelling plaatsen en een voorschot betalen, is wel evenwaardig aan het afsluiten van een overeenkomst.

(Paal-)kamperen

Sinds het toegankelijkheidsbesluit (5 december 2008) kunnen bivakzones worden aangeduid binnen Vlaamse bossen en natuurreservaten. Hier mag je met maximaal 10 personen in maximaal 3 tentjes gedurende maximaal 48 uur kamperen. In Nederland bestaat het concept al langer, men spreekt hier van 'paalkamperen'.  Meer info vind je dan ook op http://www.natuurenbos.be/paalkamperen 
Je herkent de zones aan volgend bord:

Naar de Oostkantons?

Een infopakket voor alle bivakkerende groepen

Op de bivakaangifte voor het nationaal secretariaat moet je aangeven dat je naar de Oostkantons trekt. De Oostkantons zijn immers een internationaal erkende natuurzone en een internationaal waterwinningsgebied. Daarom worden er grotere milieu-inspanningen verwacht van iedereen die er woont en verblijft.
De Chiro en de toeristische dienst van de Oostkantons willen jullie een deugddoend bivak garanderen in dat prachtig gebied. Daarom geven wij jullie adres door aan de toeristische dienst van de Oostkantons. Die dienst stuurt jullie een handig pakket met de rechten en plichten van een jeugdgroep die in de Oostkantons verblijft.

Wat je zeker moet doen! Waar je op moet letten!

1. Sluit enkel contracten af met verhuurders die een officiële vergunning kunnen voorleggen. Die vergunning vermeldt dat het gemeentebestuur de eigenaar toestemming verleent om op een bepaald terrein of in een welbepaald gebouw jeugdgroepen te laten verblijven. Ga altijd na of het in de vergunning vermelde terrein of gebouw wel overeenstemt met het terrein of het gebouw dat jullie willen huren. Enkel de officiële vergunning van het gemeentebestuur biedt jullie de zekerheid dat het bivakterrein en het gebouw in orde zijn met alle wettelijke bepalingen.
Vraag een kopie van die officiële vergunning en van het politiereglement over jeugdbivakken. De verhuurder is verplicht je die te geven.

2. Sluit in elk geval een schriftelijk huurcontract af. We stelden samen met de gemeentebesturen van de Oostkantons een modelcontract op. Zo'n modelcontract zit in het pakket dat jullie toegestuurd krijgen. De eigenaar is niet verplicht het te gebruiken, maar het biedt jou de meeste garantie dat hij of zij het terrein en de bivakplaats verhuurt in overeenstemming met het gemeentelijke politiereglement.

3. Eis van de verhuurder een kopie van het huishoudelijk reglement van het bivakterrein of van het bivakhuis. De verhuurder is immers verplicht een kopie van het reglement bij het contract te voegen. Het huishoudelijk reglement moet o.m. de volgende bepalingen inhouden: het maximumaantal deelnemers, de middelen tot drinkwatervoorziening, de kookinstallaties, de beschikbaarheid van een telefoon voor noodgevallen en de belangrijkste telefoonnummers, de voorschriften i.v.m. brandveiligheid, de kampvuren, de voorschriften inzake afval,enz.

4. Informeer jullie bij de verhuurder naar de bepalingen inzake toegankelijkheid en gebruik van het bos. Vraag naam, adres en telefoonnummer van de voor jullie bivakplaats bevoegde persoon van het Bosbeheer.

5. Contacteer enkele weken voor het begin van het bivak de gemeentepolitie en de voor jullie bivakplaats bevoegde boswachter om alle bepalingen inzake toegang en gebruik van de bossen te vernemen. Als je bosspelen en boswandelingen organiseert, neem dan altijd contact op met de bevoegde personen van bosbeheer. Voor wandelingen buiten de bewegwijzerde wandelwegen hebben jullie altijd vooraf de toelating van het bosbeheer nodig.

6. Om alle gevaar voor (bos)brand te vermijden, moeten jullie voor je grote kampvuur altijd vooraf de toelating aan het gemeentebestuur vragen. Vraag ook toelating aan de verhuurder. Die kan je zeggen waar je het mag inrichten.
Heb je twijfels of er wel genoeg speelruimte is in de omgeving, voel je je onrechtvaardig behandeld door de boswachter of twijfel je of je wel mag kamperen op de uitgekozen bivakplaats, telefoneer dan naar de Dienst voor Toerisme van de Oostkantons: 080-22 76 64.

Heb je een klacht over een bivakhuis?

Je hebt de bivakplaats op voorhand gecheckt, de bivakeigenaar was een aangename, vriendelijke man of vrouw en er werd een degelijk contract opgesteld.
Er kan dus niets mislopen, dachten jullie...

Ergens met z’n allen weg van het gewone ergens neerstrijken in een onbekende omgeving. Jij en de hele groep krijgt even een nieuwe thuis. Zalig! De ideale plek om er volledig voor te gaan. Het moet gezegd: de max! Voor zowel jullie als voor de bivakeigenaar is de zomer het hoogtepunt van het jaar. En dat houden we graag zo.

Maar het kan zeker eens voorvallen dat de bivakplaats niet is wat je verwacht of dat de communicatie met de eigenaar niet vlot verloopt. Soms met klachten als gevolg. Een groot deel van de klachten kan worden opgelost door een goed gesprek tussen eigenaar en groep, maar soms lukt dat helaas niet. 

De klachten kunnen zeer verschillend zijn: slechte staat van het gebouw, technische mankementen, de afrekening achteraf, relatie tussen eigenaar en groep, …. Elk probleem heeft vaak een specifieke oplossing. Maar even twee keer nadenken over wat je vraagt, kan zeker geen kwaad. Al eens nagedacht dat jullie zeker en vast niet de enigste groep zijn die er passeren deze zomer en dat helaas sommige groepen hun bivakplaats niet op een degelijke manier achterlaten? Of is het mankement echt zo onoverkomelijk? 

Goed praten met de eigenaar en duidelijke afspraken maken, kan al wonderen doen. Zorg ervoor dat je als groep iemand aanstelt die op een goede manier het gesprek kan aangaan met de eigenaar. Laat de frustraties niet opstapelen en neem zelf gerust de eerste stap om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Op het einde van je bivak ga je best samen over het terrein zodat jij en de eigenaar achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Als je merkt dat de vele inspanningen toch niet blijken te helpen, neem dan zeker (tijdens je verblijf) contact op ons via het permanentienummer (03/231.07.95) of het CJT (09-210.57.70 of ondersteuning@cjt.be). Zo kunnen we optreden als bemiddelaar. Maar niet elk probleem kan van vandaag op morgen worden opgelost. Houd hier dus ook rekening mee. En een compromis zoeken is vaak nog de beste én snelste oplossing. 

Klanken doorgeven heeft dus weldegelijk zin. Als we meerdere klachten binnenkrijgen, kunnen we bepaalde verblijven extra opvolgen. CJT of Chirojeugd Vlaanderen kan bij ernstige tekortkomingen  doorverwijzen naar Toerisme Vlaanderen en in geval van extreme problemen kan de erkenning van het verblijf worden ingetrokken. Goede en slechte commentaren kan je meegeven op www.jeugdverblijven.be. Je helpt er dus niet alleen jezelf mee, maar ook de eigenaar en de groepen die na jou daar op bivak gaan. En pssst: vergeet zeker niet ook de goede ervaringen te delen, éh!

Gewoon een mailtje of telefoontje naar het aanspreekpunt Bivak en we zijn vertrokken! Zo verzamelen we jaarlijks, na de zomer, alle klanken en proberen we de problemen aan de bevoegde instanties door te geven!