De jeugdraad in jouw stad of gemeente

De jeugdraad in jouw stad of gemeente

Waarom het voor een gemeente of stad nog altijd belangrijk is om een jeugdraad te hebben.

Wat leert onderzoek ons? 

Uit het Grote Chiro-onderzoek bleek dat 58,25 % van de bevraagde Chirogroepen voornamelijk via de jeugdraad inspraak heeft in het (jeugd)beleid. 10,68 % heeft inspraak op een apart jeugdbewegingsoverleg. Slechts een aantal schepenen van Jeugd (9,71 %) zijn sterk betrokken bij de werking van de jeugdraad en/of de jeugdbewegingen in de gemeente of stad.

De jeugdraad blijft met andere woorden een van de belangrijkste participatievormen voor Chirogroepen. Onze groepen geven aan dat de jeugdraad een plek is waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Tegelijkertijd merken ze zelf op dat het op de jeugdraad nog weinig gaat over het vormgeven van breed jeugdbeleid.

Waarom blijft de jeugdraad zo belangrijk?

Uiteraard geloven we bij de Chiro ook in het belang van andere participatievormen. Die kunnen er immers voor zorgen dat er meer stemmen gehoord worden. Bovendien zorgen andere methodes ervoor dat kinderen en jongeren die minder snel bereikt worden via de jeugdraad ook inspraak krijgen in het beleid in de gemeente. 
Toch blijft de jeugdraad om de volgende redenen een belangrijk orgaan:
 

 • De jeugdraad is de motor van participatie voor kinderen en jongeren. Een jeugdraad geeft je als gemeente of stad de kans om meer te organiseren dan louter inspraak. In een jeugdraad kunnen jongeren zelf het heft in handen nemen, acties op poten zetten, adviezen formuleren, enz.
   
 • De jeugdraad kan een hefboom voor de stem van kinderen en jongeren zijn. Via een jeugdraad geef je jongeren de kans ook echt zelf iets te doen met de stem van kinderen en jongeren. Ze kunnen officiële adviezen geven en signalen uit bredere bevragingen en inspraakmomenten mee op tafel leggen. 
   
 • De jeugdraad is een plek voor enkel kinderen, jongeren en jeugdwerkorganisaties. De laatste jaren ontstaan er verschillende adviesorganen waar jongeren samen met andere beleidsdomeinen rond de tafel komen te zitten. Het geeft een grote meerwaarde om verschillende doelgroepen met elkaar te laten uitwisselen maar die organen mogen niet in de plek treden van de jeugdraad. Een jeugdraad kan juist op een laagdrempelige manier een veilige plek bieden voor jongeren die voor het eerst dergelijke engagementen opnemen in de gemeente. 
   
 • De jeugdraad is een officieel adviesorgaan. Dat orgaan is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren. Het college van burgemeester en schepenen moet aantonen dat het advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. 
   
 • De jeugdraad is nog altijd verplicht. Lees er meer over op de website van Bataljong.
jeugdraad banner

Wat kan jij doen?

 • Organiseer en ondersteun een jeugdraad. Gebruik die echt als motor voor participatie van zowel de verenigingen als de kinderen en jongeren in de gemeente. Chirojeugd Vlaanderen blijft haar groepen stimuleren om actief deel te nemen aan de jeugdraad. De jeugdraad is dé plaats om van je gemeente een kind- en jeugdvriendelijke plek te maken. Zorg ervoor dat de kinderen en jongeren in jouw gemeente of stad via die weg écht gehoord worden. Blijf dus ook in de huidige lokale context als jeugddienst jouw jeugdraad ondersteunen. Draag er zorg voor.
   
 • Zorg ervoor dat de schepen van Jeugd regelmatig naar de jeugdraad komt. De schepen van Jeugd is immers de spilfiguur voor breed jeugdbeleid in de gemeente.
   
 • Chirogroepen hebben niet alleen iets te zeggen over het kampvervoer of de subsidies voor hun lokalen. Ze kunnen ook iets vertellen over de toekomst van de gemeente. Ze zijn immers ervaringsdeskundigen als het gaat over zich verplaatsen, spelen en leven in de gemeente. Laat hen dus ook advies geven over thema’s met betrekking tot breed jeugdbeleid, zoals de groenaanplanting in de gemeente of de verkeersveiligheid.
   
 • Verken naast de jeugdraad nieuwe participatievormen en -projecten die meer kinderen en jongeren kunnen bereiken. Om echt alle jongeren te bereiken, is het van belang om te innoveren en te experimenteren. Schuif de jeugdraad dus niet aan de kant maar gebruik hem als hefboom voor de stem van de kinderen en jongeren die soms moeilijker via de jeugdraad bereikt worden. Lees hier meer info over inspraak en participatie. 
   
 • Bataljong voorziet ondersteuning en organiseert regionale netwerken voor jeugdraden. 
Zitten tour en taxis