Courses: reflectiemoment hoofdanimator https://chiro.be/calendar/218 nl REFLECTIEMOMENT 14 MAART 2020 ANTWERPEN HOOFDANIMATOR https://chiro.be/kalender/reflectiemoment-14-maart-2020-antwerpen-hoofdanimator <div class="node node--type-event node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2> REFLECTIEMOMENT 14 MAART 2020 ANTWERPEN HOOFDANIMATOR </h2> </div> <div class="field field--name-field-date-range field--type-daterange field--label-hidden field__item">14/03</div> <div class="field field--name-dynamic-token-fieldnode-ds-event-type-link-to-view field--type-ds field--label-hidden field__item"><p><a href="/calendar?f[0]=friendly_event_type%3Areflectiemoment-hoofdanimator">Kies een andere datum</a></p> </div> <div class="field field--name-field-waitlist field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Waitlist</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-civi-event-type-id field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Civi Event Type ID</div> <div class="field__item">105</div> </div> <div class="field field--name-field-extra-info-fields field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">Extra info fields</div> <div class="field__item">[{&quot;id&quot;:&quot;10&quot;,&quot;name&quot;:&quot;participant_information&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Deelnemersinfo&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;6&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_deelnemersinfo_10&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:91,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;91&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;10&quot;,&quot;name&quot;:&quot;participant_information_verhoogde_tegemoetkoming&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Verhoogde tegemoetkomingscode&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;String&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Text&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;38&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;verhoogde_tegemoetkomingscode_91&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}},{&quot;id&quot;:&quot;22&quot;,&quot;name&quot;:&quot;reflectiemoment_questions&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Reflectiemoment&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;extends_entity_column_id&quot;:&quot;3&quot;,&quot;extends_entity_column_value&quot;:[&quot;104&quot;,&quot;105&quot;,&quot;106&quot;],&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;5&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_reflectiemoment_22&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:94,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;94&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;22&quot;,&quot;name&quot;:&quot;reflec_50_hours&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Ik verklaar 50 uur stage gevolgd te hebben&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;Boolean&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Radio&quot;,&quot;default_value&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;35&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_view&quot;:&quot;0&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;ik_verklaar_50_uur_stage_gevolgd_94&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}},{&quot;id&quot;:&quot;31&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Access_Control&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Access Control&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;8&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_access_control_31&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:114,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;114&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;31&quot;,&quot;name&quot;:&quot;access_code&quot;,&quot;label&quot;:&quot;access code&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;String&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Text&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;69&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_view&quot;:&quot;1&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;access_code_114&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}}]</div> </div> </div> Fri, 31 May 2019 09:29:19 +0000 Anoniem 1851756 at https://chiro.be REFLECTIEMOMENT 9 MEI 2020 HASSELT HOOFDANIMATOR https://chiro.be/kalender/reflectiemoment-9-mei-2020-hasselt-hoofdanimator <div class="node node--type-event node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2> REFLECTIEMOMENT 9 MEI 2020 HASSELT HOOFDANIMATOR </h2> </div> <div class="field field--name-field-date-range field--type-daterange field--label-hidden field__item">9/05</div> <div class="field field--name-dynamic-token-fieldnode-ds-event-type-link-to-view field--type-ds field--label-hidden field__item"><p><a href="/calendar?f[0]=friendly_event_type%3Areflectiemoment-hoofdanimator">Kies een andere datum</a></p> </div> <div class="field field--name-field-waitlist field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Waitlist</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-civi-event-type-id field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Civi Event Type ID</div> <div class="field__item">105</div> </div> <div class="field field--name-field-extra-info-fields field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">Extra info fields</div> <div class="field__item">[{&quot;id&quot;:&quot;10&quot;,&quot;name&quot;:&quot;participant_information&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Deelnemersinfo&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;6&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_deelnemersinfo_10&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:91,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;91&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;10&quot;,&quot;name&quot;:&quot;participant_information_verhoogde_tegemoetkoming&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Verhoogde tegemoetkomingscode&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;String&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Text&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;38&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;verhoogde_tegemoetkomingscode_91&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}},{&quot;id&quot;:&quot;22&quot;,&quot;name&quot;:&quot;reflectiemoment_questions&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Reflectiemoment&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;extends_entity_column_id&quot;:&quot;3&quot;,&quot;extends_entity_column_value&quot;:[&quot;104&quot;,&quot;105&quot;,&quot;106&quot;],&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;5&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_reflectiemoment_22&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:94,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;94&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;22&quot;,&quot;name&quot;:&quot;reflec_50_hours&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Ik verklaar 50 uur stage gevolgd te hebben&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;Boolean&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Radio&quot;,&quot;default_value&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;35&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_view&quot;:&quot;0&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;ik_verklaar_50_uur_stage_gevolgd_94&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}},{&quot;id&quot;:&quot;31&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Access_Control&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Access Control&quot;,&quot;extends&quot;:&quot;Participant&quot;,&quot;style&quot;:&quot;Inline&quot;,&quot;collapse_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;8&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;table_name&quot;:&quot;civicrm_value_access_control_31&quot;,&quot;is_multiple&quot;:&quot;0&quot;,&quot;collapse_adv_display&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_reserved&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_public&quot;:&quot;1&quot;,&quot;api.CustomField.get&quot;:{&quot;is_error&quot;:0,&quot;version&quot;:3,&quot;count&quot;:1,&quot;id&quot;:114,&quot;values&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;114&quot;,&quot;custom_group_id&quot;:&quot;31&quot;,&quot;name&quot;:&quot;access_code&quot;,&quot;label&quot;:&quot;access code&quot;,&quot;data_type&quot;:&quot;String&quot;,&quot;html_type&quot;:&quot;Text&quot;,&quot;is_required&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_searchable&quot;:&quot;0&quot;,&quot;is_search_range&quot;:&quot;0&quot;,&quot;weight&quot;:&quot;69&quot;,&quot;is_active&quot;:&quot;1&quot;,&quot;is_view&quot;:&quot;1&quot;,&quot;column_name&quot;:&quot;access_code_114&quot;,&quot;in_selector&quot;:&quot;0&quot;}]}}]</div> </div> </div> Fri, 31 May 2019 09:29:19 +0000 Anoniem 1851757 at https://chiro.be