Back to top

Jeugd in het meerjarenplan

1 

Van Jeugdbeleidsplan naar meerjarenplan

Vroeger schreven gemeente in samenwerking met de jeugdraaed om de drie jaar een jeugdbeleidsplan. Hierin schreef de gemeente wat ze de komende drie jaar wilde doen voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Voor dat plan kreeg de gemeente middelen van de Vlaamse overheid.

Vanaf 2014 is de wetgeving echter veranderd. Daarom spreken we voortaan van een meerjarenplan, geïntegreerd in een beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit wil zeggen dat het stukje jeugd voortaan ingebed zit in een integraal plan voor alle verschillende beleidsdomeinen van de gemeente. Kinderen en jongeren zitten immers niet enkel in het hokje jeugd, maar ook de domeinen welzijn, cultuur, sport, mobiliteit, ruimte,... hebben een invloed op kinderen en jongeren. Door de integratie van al die domeinen in één plan, krijgt de jeugdraad nu expliciet de kans om zich uit te spreken over al die verschillende domeinen en de impact daarvan op kinderen en jongeren.

Het meerjarenplan als onderdeel van de BBC

De beleids- en beheerscyclus (BBC) is een geïntegreerd werkinstrument waarbinnen gemeentebesturen hun inhoudelijk en financieel beleid kunnen plannen, evalueren en bijsturen. Alle aspecten van het gemeentelijk beleid krijgen er een plek in. Het beleid wordt beheert in een cyclus, dit wil zeggen dat er om de zes jaar een nieuw plan geschreven wordt. In die zes wordt er elk jaar een budget opgesteld om de plannen te realiseren, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe fuifzaal. Op het einde van elk jaar worden de resultaten gerapporteerd en indien nodig wordt het meerjarenplan bijgestuurd. 

Het meerjarenplan is dus een planning op lange termijn, waarin de gemeente schrijft wat ze de komende beleidsperiode van zes jaar allemaal gaat uitvoeren. Gaat ze bijvoorbeeld de lokalen van de jeugdbewegingen opknappen, tentenvervoer voor het bivak voorzien, subsidies voor kadervorming verhogen, werkingssubsidies geven aan de verenigingen, een nieuwe fuifzaal bouwen, meer fietspaden aanleggen, nieuwe speelterreinen inplanten? 

Wat hebben wij daar mee te maken?

“En wat hebben wij daar mee te maken?” Wel, eigenlijk alles. De gemeente moet het plan indienen bij de Vlaamse Gemeenschap om middelen te krijgen. Maar een gemeente is verplicht om kinderen en jongeren te betrekken bij de inhoud en opmaak van het plan. Vaak is dit de jeugdraad. Een hoge betrokkenheid bij de opmaak van het plan  zorgt ervoor dat je actief kan meewerken aan het jeugdbeleid van je gemeente voor de komende jaren. 

Vind je als Chirogroep dat er één en ander moet veranderen in je gemeente op het vlak van jeugdbeleid? Wil je dat de gemeente rekening houdt met de wensen en noden van jullie groep en ander jeugdwerk? Engageer je dan in de jeugdraad en werk mee aan datgene wat jij belangrijk vindt.

Graag nog meer tips over hoe je kan wegen op het meerjarenplan van de gemeente? Bestel dan gratis de brochure Strak Plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de bbc. Meer info vind je ook op www.debattle.be

Andere interessante links en publicaties