De Chiroraad (CR)

De Chiroraad (CR)

Doelstelling

 • SAMEN GOED BELEID MAKEN: de Chiroraad bewaakt de opdrachten van Chirojeugd Vlaanderen. De werking van kaderploegen en ondersteuning van Chirogroepen wordt versterkt.
 • PARTICIPATIEVE BESLUITVORMING: met alle kaderploegen samen keuzes maken die werkelijk een verschil maken
 • UITWISSELING EN VERBINDING: Chiroraden zijn boeiende en leerrijke contactmomenten voor individuen en kaderploegen. Er worden banden en samenwerkingen geschept. 

Opdracht

 • Beslissingsbevoegdheid over alle materies die rechtstreeks het leven van de groepen, gewesten en verbonden aanbelangen (b.v. groep: verandering Chirokleren; afdelingswijzigingen; verplichte verzekeringen ; b.v. gewesten en verbonden: verandering gewestgrenzen; nationale cursussen, georganiseerd door het verbond).
 • Bewegingsprioriteiten mee bepalen en vorm geven.
 • Informatie van onderuit laten doorstromen.
 • Horizontale communicatie (de verbonden bespreken samen vraagstukken uit de verbondswerking; het gaat niet om een uitwisseling als dusdanig, maar om het samen zoeken naar antwoorden op concrete vragen).
 • Algemene Vergadering (samen met de beleidsraad).
 • Draagt de verantwoordelijkheid te waken en beslissingen nemen over de fundamenten van het opvoedingsproject van de Chiro (onder opvoedingsproject wordt verstaan: de inspiratie, de waarden en de methoden). 
 • Moet garanderen dat iedereen die leiding neemt in de beweging zichzelf kan vormen.
 • Zorgt ervoor dat het ideeëngoed van de beweging vertaald en verspreid wordt voor iedereen die leiding neemt in de beweging.
 • Zorgt ervoor dat het ideeëngoed van de beweging vertaald wordt naar de buitenwereld.

De Chiroraad kan om deze doelstellingen te verwezenlijken redacties, commissies en werkgroepen oprichten. De Chiroraad. moet deze sturen en evalueren.

Wat is het in 't kort?

De Chiroraad is het hoogste beslissingsorgaan van de Chiro dat beslist over alle materies die rechtstreeks het leven van de groepen, gewesten en verbonden aanbelangen en dat over het ideeëngoed van de beweging waakt.

Wanneer: Maandelijks, elke laatste woensdag van de maand buiten de eventuele vakantieperiode, behalve in juli en augustus. De vergadering loopt van 20u00 tot 22u30 en wordt vooraf gegaan door een warme maaltijd om 19u00.

Waar: Chirohuis Heidepark, Waasmunster, is de voorkeurslocatie. Indien deze niet beschikbaar is, dan wordt er uitgeweken naar een locatie in Sint-Niklaas.

Wie:

 • De voorzit(s)ter van elke commissie, dienst, werkgroep en redactie
 • De verbondsleiding van elk verbond
 • Alle educatief medewerkers
 • De Gezamenlijke Agenda
 • De directeur Chiro

Bevoegdheden: De Chiroraad neemt de bevoegdheden over van de vroegere Nationale Raad en Pedagogische Leiding. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de blijvende besluiten. Indien het experiment van de Chiroraad goed geëvalueerd wordt, en ze definitief de functie van Nationale Raad en Pedagogische Leiding overneemt, worden de blijvende besluiten aangepast.

De werking

De Chiroraad verdeelt zich in verschillende themagroepen.  Om dit efficiënt te laten verlopen, zou iedereen op voorhand al moeten weten in welke themagroep hij/zij stapt. De Gezamenlijke Agenda zal op voorhand bij de documenten vermelden welke de ideale samenstelling is van deze themagroep. Er wordt ook bepaald welk mandaat (beslissen, input, brainstorm, voorbereiding, …) het themagroepje krijgt. 

De themagroepen zijn niet telkens discussies in plenum, maar er wordt gestreefd naar een variëteit van methodieken.

De themagroepen worden gemodereerd door iemand van de Gezamenlijke Agenda of iemand die betrokken is bij het te bespreken document. Deze experten rond het thema zorgen voor extra omkadering of leiden het thema in.

Het verslag wordt genomen door een educatief medewerker die daarvan al op voorhand op de hoogte is en hiervoor een sjabloon ter beschikking krijgt.

De voorzitters geven mee wat ze onthouden hebben uit de themagroepen. Beslissingen worden, afhankelijk van het mandaat van de themagroep, ook meegedeeld.

Beslissingen die door de gehele beweging moeten worden genomen worden meegenomen naar de volgende Chiroraad.

De Agenda van de Chiroraad

Het opstellen van de agenda van de Chiroraad wordt mede bepaald door alle ploegen die op de Chiroraad zitten. We roepen iedereen dan ook op om deze mede te bepalen. Hiervoor vinden de deelnemers een brievenbus op de Chiroraad. Daarin kunnen vragen, ideeën, thema’s voor de Gezamenlijke Agenda gedeponeerd worden. Dit kan ook per mail gebeuren: [email protected]. De Gezamenlijke Agenda houdt zich eraan deze vragen consequent te bespreken, ze een antwoord te bieden én de nodige ruimte te voorzien op de Chiroraad. Om dit de doen zal de Gezamenlijke Agenda meevragen om het thema verder uit te werken a.d.h.v. een sjabloon. Bepaal dus zeker de agenda van de Chiroraad mee. Het zijn jullie, die hierdoor mee de richting van de beweging zullen aangeven.