Back to top

Algemene voorwaarden Chiro.be

0 

Iedere inschrijving brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende algemene  voorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op iedere inschrijving aangeboden op deze website. Op de Algemene Voorwaarden van Chirojeugd Vlaanderen is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

1. Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Chirojeugd Vlaanderen en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Chirojeugd Vlaanderen gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Chirojeugd Vlaanderen heeft het recht om een inschrijving te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij inschrijvingen door minderjarigen of problemen bij vorige inschrijvingen.
 • Chirojeugd Vlaanderen bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van inschrijvingen bij Chirojeugd Vlaanderen gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Chirojeugd Vlaanderen bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

2. Prijzen

 • De deelnameprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
 • In elke prijs zitten de effectieve kosten (voeding, voorbereiding, teksten, materiaal, ...) alsook de administratiekosten.
 • Misschien kan je groepskas tussenkomen in de prijs? Want als je vorming volgt, komt dat ook de chirogroep ten goede. De gemeenten zijn verplicht om (het volgen van) vormingsinitiatieven te ondersteunen via het jeugdwerkbeleidsplan. Op de cursus krijg je een bewijs van deelname voor de gemeente.  In bijna alle gemeentes krijg je met dat attest (een deel van) de cursusprijs terugbetaald.
 • Bij iedere inschrijving wordt een indicatie van beschikbaarheid aangegeven. Chirojeugd Vlaanderen doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. De inschrijvingen  aangeboden door Chirojeugd Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Chirojeugd Vlaanderen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typfouten op de website.
 • Het is mogelijk dat Chirojeugd Vlaanderen op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Chirojeugd Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

3. Waardebons

Groepen die aansluiten voor 15 oktober, ontvangen waardebons: 1 waardebon van € 1 per leid(st)er, met een minimum van 13 waardebons per groep. Daarmee kun je op elke meerdaagse cursus een korting krijgen op de cursusprijs:

max. € 8 per leid(st)er op meerdaagse cursussen;
max. € 5 per leid(st)er op een weekendcursus.

4. Reiskosten

Voor meerdaagse cursussen (die georganiseerd worden door het verbond of Chirojeugd Vlaanderen) krijgen de deelnemers een deel van hun reiskosten terugbetaald:

wie met het openbaar vervoer komt, krijgt alles terugbetaald boven 5 euro;
wie zelf met de auto komt, krijgt:

voor de eerste 200 km (100 km heen en 100 km terug) geen vergoeding;
vanaf 200 km 5 euro, vanaf 300 km 10 euro en vanaf 400 km 15 euro.

5. Aanwezigheid en laattijdige inschrijving

Aan de deelnemers wordt gevraagd de cursus volledig mee te maken.
Je kunt inschrijven tot twee weken voor het begin van de cursus of evenement (tenzij expliciet anders aangegeven).  Als je nadien nog inschrijft, betaal je € 7,50 extra. Dat bedrag komt automatisch mee op je betaling en wordt niet vermeld op het bewijs van deelname voor je gemeente.

6. Sociale promotie en vrijstelling van stempelcontrole

Elke werkende jongere kan aan de werkgever verlof aanvragen om deel te nemen aan vormingsinitiatieven die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend werden als "cursussen voor sociale promotie". De werkgever is niet verplicht de sociale promotie toe te staan, maar als hij of zij meewerkt, krijg je voor de cursus 'extra verlofdagen', zij het zonder loon. Je krijgt in de plaats een (beperkte) vergoeding van de overheid.

7. Annuleringsvoorwaarden inschrijvingen

 • Het is vervelend als deelnemers niet komen opdagen, vooral als er andere deelnemers op de wachtlijst staan. Mocht je toch niet kunnen komen, verwittig dan vooraf!
 • Wie een geldige reden heeft (een attest van de dokter, werkgever of school) krijgt het inschrijvingsbedrag teruggestort. Alleen de administratiekosten (€ 7,50) worden dan nog in rekening gebracht.
 • Wie zonder geldige reden annuleert of gewoon niet komt opdagen, betaalt 50% van het bedrag (met een maximum van € 25). Uitschrijven kan hier.
 • Chirojeugd Vlaanderen heeft het recht een cursus of evenement te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of ten gevolge van overmacht. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug.

8. Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van Chirojeugd Vlaanderen is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor alle geschillen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Chirojeugd Vlaanderen of rechthoudende derden.

10. Klachten

Als er – al onze goede zorgen ten spijt – toch iets misloopt met de behandeling van de inschrijving, contacteer ons dan gerust op 03‑231 07 95 of via vorming@chiro.be
We zoeken dan samen naar de beste oplossing.